معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

شورای تحصیلات تکمیلی

مصوبات صورت جلسات شورای تحصیلات تکمیلی:

در جلسه مورخ 94/5/14

-         مقرر گردید به استناد به ماده 17 آیین نامه دستیاران با هماهنگی گروه درصدی از نمره آزمون ارزیابی به پژوهش اختصاص یابد

جلسه مورخ 94/7/7

-         مقرر گردید در برنامه ریزی آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی در صورت تمایل گروه و دانشجو و عدم وجود مشکل یک روز از هفته برنامه ها در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردد

جلسه مورخ 94/8/6

-         مقرر گردید دانشجویانی که بتوانند پایان نامه خود را در دو یا سه زمینه انجام دهند تسهیلاتی برای ایشان در نظر گرفته شود

-         به پایان نامه هایی که منجر به تولید محصول شود تسهیلاتی داده شود و به مرکز رشد ارائه شده و به عنوان پیشنهاد با دکتر لاریجانی مطرح گردد

جلسه مورخ 94/10/19

-         جهت دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی موظف به سابمیت کردن مقالات در مجلهISI،SCOPOS،PUBMED، میباشد

-         به پیشنهاد آقای دکتر جوانمردی در خصوص ارائه دروس توسط اساتید مدعو از طریق آنلاین به صورت آزمایشی صورت پذیرد

جلسه مورخ 94/10/20

-         مقر گردید در صورتی که دانشجو ارشد قبل از شروع ترم سوم عنوان پروپوزال را ارائه و دفاع ننماید اجازه انتخاب واحد نداشته باشد

-         تصویب مراحل دفاع از پروپوزال

-         مقرر گردید گروههای مربوطه چندین عنوان پروپوزال را برای کمک به دانشجویان تحصیلات تکمیلی همراه با اساتید راهنمای پیشنهادی به تعداد دو برابر دانشجویان ارائه نمایند

-         مقرر گردید سهمیه پیرنت و کپی برای دانشجویان ارشد 500 صفحه در یک ترم باشد

جلسه مورخ 94/11/5

-         در مورد درس بیوانفورماتیک رشته زیست فناوری پزشکی بحث شد و مقرر شده استاد مدعو در این درس داشته باشیم

جلسه مورخ 95/1/30

-         با توجه به نزدیک بودن نمایشگاه کتاب مقرر گردید برای هر یک از دانشجویان تحصیلات تکمیلی مبلغ صد هزار تومان بصورت بن جهت تهیه کتاب هزینه گردد

-         آرایش ترمی پیشنهادی دروس کارشناسی ارشد رشته پرستاری با توجه به پذیرش نیمسال اول 95 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت

-   در ادامه جلسه با توجه به نظام ارزیابی عملکرد تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای علوم پزشکی   کشور 30 مورد از موارد آن به بحث و بررسی گذاشته شد و مقرر گردید تمهیدات لازم در این

    خصوص صورت پذیرد و مقرر گردید موارد بعدی در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه مورخ 95/2/19

-     مقرر گردید گزارش ماهیانه حضور و غیاب دانشجویان کارشناسی ارشد به مدیر محترم تحصیلات تکمیلی ارائه گردد در این خصوص با توجه به حضور این دانشجویان در زمان های خارج از ساعات اداری ، مقرر گردید %75 از ساعات کل در زمان اداری و %25 آن در خارج از ساعات اداری باشد.

-      تشکیل شورای عالی آزمایشگاهی و هماهنگی آزمایشگاهها برای استفاده از دستگاههای آزمایشگاهی تمام بخش ها به صورت مشترک.

جلسه مورخ  95/3/23

      -        بررسی مجدد مصوب شورای تحصیلات تکمیلی در رابطه با فرصت دفاع از پروپوزال دانشجویان ارشد تا قبل از شروع ترم 3 و در صورت عدم دفاع اجازه ثبت نام                    در ترم 3 از آنها صلب می شود.

-         مقرر گردید هر سال حداقل یک کارگاه search و پروپوزال نویسی و مقاله نویسی در این رابطه تشکیل گردد.

-         مصوب گردید درس زبان انگلیسی برای تمام گروهها جزء دروس تخصصی قرار گیرد.

-         مقرر گردید در تیر ماه دانشجویان موظفند که طی گزارشی پیشرفت پروپوزال خود را به تحصیلات تکمیلی ارائه دهند تا در شورای تحصیلات تکمیلی بررسی گردد.

-         با توجه به آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم پزشکی در رابطه با حداکثر مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد 3 سال است به این منظور ترم تابستان برای دانشجویان ارشد در نظر گرفته شود .

-         مقرر گردید مباحث علوم پایه با مباحث بالینی ادغام و در صورت نیاز بصورت عینی مباحث را در بیمارستان مشاهده کنند.

-         مقرر گردید به هر دانشجوی تحصیلات تکمیلی تعداد 500 برگه A4در اختیارشان قرار گیرد

جلسه مورخ  95/5/3

      -     مقرر گردید فرم تعهد حضور تمام وقت از شنبه تا سه شنبه در شروع ترم جدید از دانشجویان جدید الورود گرفته شود.

      - با توجه به امتیاز 20% سوابق آموزشی و پژوهشی برای دوره دکترای تخصصی مقرر  گردید اجازه تدریس چند واحد درسی به دانشجویان ارشد داده شود.

      - مقرر گردید گروهها 2 برابر تعداد دانشجویان مقطع ارشد موضوعات کلی پژوهشی تهیه و در گروهها قرار دهند

      - عنوان پروپوزال خانم مرضیه زارع و علیرضا زارع حسین آبادی و خانم هانیه فولادی و خانم سحر صمصامی اردکانی مورد تصویب قرار گرفت

جلسه مورخ 95/7/5

-      بررسی عناوین پروپوزال دانشجویان  بخش نانوتکنولوژی و  عناوین پروپوزال دانشجویان  بخش بیوشیمی