معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

چشم انداز و رسالت

 

مرکز امورهیات علمی دانشگاه

رسالت:

هر عضو هیات علمی یکی از ارکان اساسی دانشگاه بوده که می تواند تاثیرات ژرفی در حوزه های آموزش، پژوهش، درمان و پیشرفت دانشگاه داشته باشد. رسالت مرکز امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا تسهیل امور اداری مرتبط با این افراد به منظور زمینه سازی جهت نیل به اهداف شخصی و سازمانی می باشد. در این راستا متعهید خواهیم بود که درمقابل مدیران ارشد دانشگاه و اعضای هیات علمی پاسخگو باشیم.

 شرح وظایف:

سرعت بخشیدن به فرایند جذب، گزینش و ارتقاء علمی اعضای هیات علمی

سرعت بخشیدن به فرایند ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمی

نظارت بر حسن انجام وظایف هیات علمی جهت تخصیص پایه های سالیانه و بهره مندی از سایر مزایا

تهیه گزارشات مورد نیاز سطوح مختلف مدیریت از وضعیت هیات علمی

تهیه بستر مناسب برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های کلان دانشگاه 

تهیه خلاصه فعالیت های اعضا هیات علمی  جهت  تخصیص پایه های سالیانه و فولتایمی

تأمین و توزیع هیات علمی و ایفای تعهدات

رسیدگی به شکایات و هیاتهای انتظامی