معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معرفی مرکز و شرح وظایف

شرح وظایف مرکز امور هیات علمی به شرح زیر می باشد:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

آقای دکتر علی حسینی پور

معاون آموزشی

07153316324

2

آقای محمدمهدی نقی زاده

رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽو دبیر هیئت اجرایی جذب

07153316324

3

آقای دکتر محمدحسن مشکی باف

دبیر کمیته ترفیعات

07153350994

4

خانم طیبه بهمنی

دبیرخانه جذب

07153350996

5

آقای عبدالعظیم کریم زاده

مدیر منابع انسانی

07153310567

6

خانم صغری عاطفت

کارگزین هیئت علمی

07153310567

7

خانم مدام

منشی

07153350995

8

سعیده زارعی

کارشناس

 
       

 

 

 

فعالیت ها و اهداف مرکز امور هیات علمی:

 

 • ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
 • ﺑﺮرﺳﯽ و اﺟﺮاي ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺑﻮرس ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
 • رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
 • ﭘﯿﮕﯿﺮي و اﺟﺮاي اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
 • رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎري اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺪون ﺻﺮف زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﺠﺎد و ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ– آﻣﻮزﺷﯽ– ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
 • ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﻮزه ﻧﯿﺮوي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
 • اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﺼﻮب وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
 • اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻋﻼم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺬب اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
 • ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺗﺮﻓﯿﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﺳﺎﺗﯿﺪ
 • ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎي ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن و ارﮔﺎن ﻫﺎي داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
 • ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻻزم داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ وزارت ﻣﺘﺒﻮع، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت

 

 

 

 

 

 

پیوست ها:

شرح وظایف کارشناس مرکز امور هیات علمی.pdf حجم فایل:397.13 کیلوبایت