معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

مدیریت امور هیئت علمی

 

مدیر امور هیات علمی دانشگاه

 naghizadeh

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی نقی زاده

سمت اجرایی: مدیر امور هیات علمی دانشگاه

مرتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آمار زیستی