معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

امور هیات علمی

مدیریت امور هیئت علمی

مدیریت امور هیئت علمی مدیر امور هیات علمی دانشگاه   نام و نام خانوادگی: دکتر علی خانی جیحونی سمت اجرایی: مدیر امور هیات علمی دانشگاه مرتبه علمی: استادیار مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت      

لینک ها و مطالب مفید

لینک ها و مطالب مفید لینک سایت شورای عالی فرهنگی  لینک سایت هیئت عالی  جذب  هیئت علمی لینک سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت لینک سایت وزارت بهداشت

فرآیندهای مرکز امور هیات علمی

فرآیندهای مرکز امور هیات علمی ارتقا مرتبه ی اعضای هیئت علمی1 ارتقای مرتبه ی اعضای هیئت علمی2 مراحل اعطای ترفیع پایه سالانه اعضای هیئت علمی مراحل جذب هیئت علمی از طریق فراخوان بورسیه 1 مراحل جذب هیئت علمی از طریق فراخوان بورسیه2 مراحل جذب هیئت علمی از طریق فراخوان1 مراحل جذب ...

برنامه توانمندسازی اساتید

برنامه توانمندسازی اساتید توانمندسازی اساتید کارگاه های برگزار شده سال93 کارگاه های برگزار شده سال 94 گارگاه های برگزار شده سال 95 برنامه توانمند سازی اساتید سال95 برنامه توانمند سازی اساتید سال96 کارگاه های برگزار شده ویژه اعضای هیات علمی از مهرماه 96 تا مهرماه 97