معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

اعضای هیات علمی

لینک ها و مطالب مفید

لینک ها و مطالب مفید لینک سایت شورای عالی فرهنگی  لینک سایت هیئت عالی  جذب  هیئت علمی لینک سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت لینک سایت وزارت بهداشت

فرآیندهای مرکز امور هیات علمی

فرآیندهای مرکز امور هیات علمی ارتقا مرتبه ی اعضای هیئت علمی1 ارتقای مرتبه ی اعضای هیئت علمی2 مراحل اعطای ترفیع پایه سالانه اعضای هیئت علمی مراحل جذب هیئت علمی از طریق فراخوان بورسیه 1 مراحل جذب هیئت علمی از طریق فراخوان بورسیه2 مراحل جذب هیئت علمی از طریق فراخوان1 مراحل جذب ...

قوانین،آیین نامه ها و فرم های مرتبط

قوانین،آیین نامه ها و فرم های مرتبط آیین نامه استاد مشاور آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی احراز مرتبه  استادی اعضای هیئت علمی آموزشی دستورالعمل ترفیع سالانه و رکود علمی پیش نویس پیشنهادی فرایند تشویقی اعضای کارگروه های تخصصی  مرکز برنامه ریزی فرم های مربوط به  آیین نامه ...